Våra Tjänster

"Vi utgör ett strategiskt fördelaktigt alternativ framför rekrytering eller anlitande av konsultfirmor med stora overheadkostnader och krånglig kommunikation"

WindX –en oberoende skandinavisk vindkraftkonsult med en etablerad position i den nordiska vindkraftsindustrin. Vi levererar tjänster inom de flesta områden som berör vindkraftsprojektering.

En komplicerad processmodell…Realiseringsprocessen för vindkraftsprojekt är i många fall utdragen och komplex. Den är både linjär och cyklisk. Linjär då det är en rad på förhand givna aktiviteter så som vindmätningar, olika beräkningar, förstudie, upprättande av arrendeavtal osv.  Dessa aktiviteter är relativt enkla att hantera, förutse och kalkylera.

Cyklisk processmodell i den bemärkelsen att det ofta är återkommande omprövningar av tidigare problemformuleringar och beslut.

Problemformuleringar kopplade till t.ex. kompletteringskrav från sakägare, oväntade överklaganden, teknikuppdatering från turbin-leverantör, ny lagstiftning eller förändrade elpriser. Alla dessa företeelser sammanvägt ställer höga  krav på flexibilitet.


...ställer krav på flexibilitet…En komplicerad processmodell kräver en hög grad av flexibilitet såväl som förmåga att snabbt kunna agera på nya förutsättningar. Projektören måste ständigt ompröva tidigare planer, strategier och beslut för att komma framåt. Med detta kommer krav på att snabbt kunna skala upp och ner graden av resurser och kompetens allokerat till projekten....vi bidrar till lösningen.WindXEnergy tillhandahåller skräddarsydda interimslösningar  som är centrala för vindkraftsprojektören. Vi utgör ett strategiskt fördelaktigt alternativ framför att rekrytera eller anlita  konsultfirmor med stora overheadkostnader och krånglig kommunikation. Ett fördelaktigt alternativ även framför att styra om befintliga resurser inom organisationen.

Vi är innovativa i vårat sätt att hantera era problem, och vi gör det uppdragsbaserat.


Kontakta oss idag för ett personligt möte!


Vi tillhandahåller tjänster inom:


Förstudier


-Bedömning av förenlighet med PBL & Miljöbalken

-Bedömning av förenlighet med riksintressen

-GIS-Analyser

-Vindresursutvärdering

-Indikativa produktionsberäkningar

-Genomförandebedömning

-Riskanalyser

-Markfrågor och upprättande av arrendeavtal

-Remisshantering

-Indikativ förstudie väg- & nätanslutning


Tillstånd & Bygglov


-Projektledning

-Miljökonsekvensbeskrivning

-Bygglovsärenden

-Samråd

-Bedömning av förenlighet med riksintressen

-Avstämning mot översiktsplan/kommunal planering

-Framtagande av ritningar i AutoCAD (tex,situationsplan, fasadritning)

-Riskanalyser säkerhetsavstånd

-Anslutning till nät och väg


Påverkans utredningar


-Ljudberäkning påverkan enligt Naturvårdsverket och Boverket

-Skuggberäkning påverkan enligt Naturvårdsverket och Boverket

-Fotomontage & Animation

-LandskapsbildVindanalys & Siteutvärdering


-Turbinplacering

-Parkoptimering och utformning

-Vak-förluster beräkningar

-Analys av mätdata

-Analys skjuvning och turbulens

-Långtidskorrigeringar

-Produktionsberäkningar

-Osäkerhetsanalyser


Projektledning


-Strategisk planering

-Kommunikationsoptimering

-Budgetering

-Aktivitetsutvärdering och flödesanalyser

Upphandlingsansvar av:

MKB

Naturvärdeinventeringar

Kulturvärdeinventeringar

Byggprojektering

Vindmätningskampanjer

El & Väganslutning

Geoteknisk analys
Due Dilligense


analys/utvärdering av:

-Parkutformning

-Produktion

-Ekonomisk kalkyl

-Kritiska frågor i projektet


Finansiella Tjänster


-Investeringskalkyler

-Budgetering

-Resultatkalkyler

-Framstställande investeringsunderlag


 

Programvana:


 

 • WindPRO
 • WaSP
 • WindSim
 • Office
 • Matlab
 • AutoCAD
 • MS-Project
 • RETscreen
 • SketchUP Pro
 • Layout
 • InDesign
 • Photoshop
 • QGIS 3.2
 • ArcMap

Phone: +46 735 242295

 Saltsjö-Boo, Stockholm, SWEDEN