Våra Tjänster

"Vi utgör ett strategiskt fördelaktigt alternativ framför rekrytering eller anlitande av konsultfirmor med stora overheadkostnader och krånglig kommunikation"

–en oberoende skandinavisk vindkraftkonsult med en etablerad position i den nordiska vindkraftsindustrin. Vi levererar tjänster inom de flesta områden som berör vindkraftsprojektering.

Vi tillhandahåller tjänster inom:

Förstudier

-Bedömning av förenlighet med PBL & Miljöbalken

-Bedömning av förenlighet med riksintressen

-GIS-Analyser

-Vindresursutvärdering

-Indikativa produktionsberäkningar

-Genomförandebedömning

-Riskanalyser

-Markfrågor och upprättande av arrendeavtal

-Remisshantering

-Indikativ förstudie väg- & nätanslutning

 

Tillstånd & Bygglov

-Projektledning

-Miljökonsekvensbeskrivning

-Bygglovsärenden

-Samråd

-Bedömning av förenlighet med riksintressen

-Avstämning mot översiktsplan/kommunal planering

-Framtagande av ritningar i AutoCAD (tex,situationsplan, fasadritning)

-Riskanalyser säkerhetsavstånd

-Anslutning till nät och väg

 

Påverkans utredningar

-Ljudberäkning påverkan enligt Naturvårdsverket och Boverket

-Skuggberäkning påverkan enligt Naturvårdsverket och Boverket

-Fotomontage & Animation

-Landskapsbild

 

 

Vindanalys & Siteutvärdering

-Turbinplacering

-Parkoptimering och utformning

-Vak-förluster beräkningar

-Analys av mätdata

-Analys skjuvning och turbulens

-Långtidskorrigeringar

-Produktionsberäkningar

-Osäkerhetsanalyser

 

Projektledning

-Strategisk planering

-Kommunikationsoptimering

-Budgetering

-Aktivitetsutvärdering och flödesanalyser

Upphandlingsansvar av:

MKB

Naturvärdeinventeringar

Kulturvärdeinventeringar

Byggprojektering

Vindmätningskampanjer

El & Väganslutning

Geoteknisk analys

 

 

 

Due Dilligense

analys/utvärdering av:

-Parkutformning

-Produktion

-Ekonomisk kalkyl

-Kritiska frågor i projektet

 

Finansiella Tjänster

-Investeringskalkyler

-Budgetering

-Resultatkalkyler

-Framstställande investeringsunderlag

 

 

Programvana:

 

 • WindPRO
 • WaSP
 • WindSim
 • Office
 • Matlab
 • AutoCAD
 • MS-Project
 • RETscreen
 • SketchUP Pro
 • Layout
 • InDesign
 • Photoshop
 • QGIS 3.0
 • ArcGIS

En komplicerad processmodell…

 

Realiseringsprocessen för vindkraftsprojekt är i många fall utdragen och komplex. Den är både linjär och cyklisk. Linjär då det är en rad på förhand givna aktiviteter så som vindmätningar, olika beräkningar, förstudie, upprättande av arrendeavtal osv. Dessa aktiviteter är relativt enkla att hantera, förutse och kalkylera.

Cyklisk processmodell i den bemärkelsen att det ofta är återkommande omprövningar av tidigare problemformuleringar och beslut.

Problemformuleringar kopplade till t.ex. kompletteringskrav från sakägare, oväntade överklaganden, teknikuppdatering från turbin-leverantör, ny lagstiftning eller förändrade elpriser. Alla dessa företeelser sammanvägt ställer höga krav på flexibilitet.

 

...ställer krav på flexibilitet…

 

En komplicerad processmodell kräver en hög grad av flexibilitet såväl som förmåga att snabbt kunna agera på nya förutsättningar. Projektören måste ständigt ompröva tidigare planer, strategier och beslut för att komma framåt. Med detta kommer krav på att snabbt kunna skala upp och ner graden av resurser och kompetens allokerat till projekten.

 

 

...vi bidrar till lösningen.

 

WindXEnergy tillhandahåller skräddarsydda interimslösningar som är centrala för vindkraftsprojektören. Vi utgör ett strategiskt fördelaktigt alternativ framför att rekrytera eller anlita konsultfirmor med stora overheadkostnader och krånglig kommunikation. Ett fördelaktigt alternativ även framför att styra om befintliga resurser inom organisationen.

Vi är innovativa i vårat sätt att hantera era problem, och vi gör det uppdragsbaserat.

 

Kontakta oss idag för ett personligt möte!

 

© Copyright Aerosun Hybrid Solutions AB 2018. All Rights Reserved.

Phone: +46 735 242295

Saltsjö-Boo, Stockholm, SWEDEN